Lớp 7 - Kiểm tra tháng 9

Các phép tính với phân số, số đo góc, vuông góc song song

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
The First
10 điểm
Phan Tấn Dũng
10 điểm
Hoàng Minh Sang
10 điểm
ミ★๖ۣۜSáтт✟๖ۣۜTɦủη★彡
10 điểm

Có 386 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=8;p.ms=5;p.k=3;\"}","{\"js\":\"p.a=5;p.b=3;\",\"order\":[1,2,3,0]}","{\"js\":\"p.m=[2,4,5];p.t=[5,7,2];p.k=[-3,2];\"}",{"a":-30,"b":11,"c":8,"d":15},"{\"js\":\"p.t1=1;p.m1=6;p.t2=3;p.m2=8;p.t3=7;p.m3=3;p.t4=5;p.m4=8;\"}","{\"js\":\"p.t1=5;p.m1=9;p.t2=7;p.m2=3;p.t3=7;p.m3=8;p.t4=5;p.m4=4;\"}","{\"js\":\"p.a=2;p.b=-7;p.c=7;p.d=8;p.k=5;\"}","{\"js\":\"p.a=72;\"}","{\"js\":\"p.a=144;\"}",{"a1":163,"a2":273,"c":1,"n":10,"t":1,"s":2},{"a1":172,"a2":232,"c":7,"n":8,"t":3},{"a1":138,"a2":196,"a3":269,"c":2,"n":9,"t":0,"s":5}]
["[\"15\"]","[\"2\"]","[\"50\",\"-35\",\"8\"]","1","[\"24\",\"-5\",\"24\",\"-41\"]","[\"9\",\"-16\",\"8\",\"3\"]","[\"-49\"]","[\"72\"]","[\"36\",\"144\"]",[0],["60","120","60"],[2]]