Lớp 7 - Kiểm tra tháng 9

Các phép tính với phân số, số đo góc, vuông góc song song

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
The First
10 điểm
Phan Tấn Dũng
10 điểm
Hoàng Minh Sang
10 điểm
Pé Cam ( Cool girls team )
10 điểm

Có 384 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=-8;p.ms=9;p.k=-4;\"}","{\"js\":\"p.a=3;p.b=5;\",\"order\":[2,1,3,0]}","{\"js\":\"p.m=[2,10,5];p.t=[7,1,8];p.k=[2,4];\"}",{"a":-29,"b":10,"c":23,"d":11},"{\"js\":\"p.t1=2;p.m1=3;p.t2=5;p.m2=7;p.t3=8;p.m3=7;p.t4=2;p.m4=9;\"}","{\"js\":\"p.t1=1;p.m1=8;p.t2=3;p.m2=4;p.t3=4;p.m3=7;p.t4=4;p.m4=9;\"}","{\"js\":\"p.a=2;p.b=3;p.c=-7;p.d=7;p.k=5;\"}","{\"js\":\"p.a=35;\"}","{\"js\":\"p.a=113;\"}",{"a1":142,"a2":196,"c":0,"n":1,"t":1,"s":2},{"a1":170,"a2":252,"c":6,"n":2,"t":3},{"a1":98,"a2":156,"a3":230,"c":2,"n":9,"t":1,"s":4}]
["[\"-36\"]","[\"2\"]","[\"35\",\"-1\",\"16\"]","5","[\"-21\",\"1\",\"63\",\"-58\"]","[\"8\",\"-5\",\"63\",\"-8\"]","[\"1\"]","[\"35\"]","[\"67\",\"113\"]",[0],["82","98","82"],[1]]