Lớp 7 - Kiểm tra tháng 9

Các phép tính với phân số, số đo góc, vuông góc song song

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
The First
10 điểm
Phan Tấn Dũng
10 điểm
Hoàng Minh Sang
10 điểm
🖤๖²⁴ʱ๖ۣۜLệ༉🖤✰ℓøŋεℓү🖤tεαɱ✰
10 điểm

Có 384 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=-2;p.ms=9;p.k=3;\"}","{\"js\":\"p.a=5;p.b=3;\",\"order\":[0,3,1,2]}","{\"js\":\"p.m=[8,3,6];p.t=[5,4,5];p.k=[2,5];\"}",{"a":-15,"b":16,"c":12,"d":19},"{\"js\":\"p.t1=4;p.m1=5;p.t2=2;p.m2=7;p.t3=7;p.m3=8;p.t4=8;p.m4=5;\"}","{\"js\":\"p.t1=7;p.m1=6;p.t2=1;p.m2=7;p.t3=1;p.m3=6;p.t4=7;p.m4=4;\"}","{\"js\":\"p.a=3;p.b=4;p.c=5;p.d=4;p.k=3;\"}","{\"js\":\"p.a=107;\"}","{\"js\":\"p.a=42;\"}",{"a1":175,"a2":274,"c":9,"n":7,"t":0,"s":0},{"a1":179,"a2":280,"c":3,"n":8,"t":3},{"a1":176,"a2":234,"a3":305,"c":5,"n":5,"t":0,"s":3}]
["[\"27\"]","[\"2\"]","[\"15\",\"32\",\"20\"]","1","[\"35\",\"18\",\"40\",\"29\"]","[\"42\",\"43\",\"12\",\"19\"]","[\"7\"]","[\"107\"]","[\"138\",\"42\"]",[1],["101","79","101"],[0]]