Lớp 7 - Kiểm tra tháng 9

Các phép tính với phân số, số đo góc, vuông góc song song

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
The First
10 điểm
Phan Tấn Dũng
10 điểm
Hoàng Minh Sang
10 điểm
Pé Cam ( Cool girls team )
10 điểm

Có 384 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=-8;p.ms=7;p.k=-3;\"}","{\"js\":\"p.a=3;p.b=5;\",\"order\":[1,0,3,2]}","{\"js\":\"p.m=[4,5,2];p.t=[9,8,7];p.k=[-4,5];\"}",{"a":-22,"b":15,"c":17,"d":13},"{\"js\":\"p.t1=4;p.m1=5;p.t2=7;p.m2=3;p.t3=9;p.m3=4;p.t4=9;p.m4=8;\"}","{\"js\":\"p.t1=5;p.m1=6;p.t2=6;p.m2=5;p.t3=1;p.m3=4;p.t4=4;p.m4=3;\"}","{\"js\":\"p.a=4;p.b=1;p.c=3;p.d=7;p.k=4;\"}","{\"js\":\"p.a=143;\"}","{\"js\":\"p.a=136;\"}",{"a1":127,"a2":222,"c":9,"n":0,"t":0,"s":0},{"a1":96,"a2":227,"c":9,"n":1,"t":3},{"a1":135,"a2":175,"a3":244,"c":2,"n":0,"t":0,"s":3}]
["[\"-21\"]","[\"2\"]","[\"45\",\"-32\",\"70\"]","2","[\"15\",\"-23\",\"8\",\"-9\"]","[\"30\",\"-11\",\"12\",\"13\"]","[\"5\"]","[\"143\"]","[\"44\",\"136\"]",[1],["131","49","131"],[0]]