Lớp 7 - Kiểm tra tháng 9

Các phép tính với phân số, số đo góc, vuông góc song song

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
The First
10 điểm
Phan Tấn Dũng
10 điểm
Hoàng Minh Sang
10 điểm
ミ★๖ۣۜSáтт✟๖ۣۜTɦủη★彡
10 điểm

Có 386 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=-7;p.ms=3;p.k=-4;\"}","{\"js\":\"p.a=3;p.b=2;\",\"order\":[2,3,1,0]}","{\"js\":\"p.m=[4,5,2];p.t=[3,2,3];p.k=[4,3];\"}",{"a":-5,"b":6,"c":15,"d":17},"{\"js\":\"p.t1=5;p.m1=6;p.t2=1;p.m2=2;p.t3=9;p.m3=5;p.t4=1;p.m4=6;\"}","{\"js\":\"p.t1=7;p.m1=8;p.t2=7;p.m2=4;p.t3=3;p.m3=5;p.t4=3;p.m4=7;\"}","{\"js\":\"p.a=5;p.b=-6;p.c=7;p.d=7;p.k=2;\"}","{\"js\":\"p.a=103;\"}","{\"js\":\"p.a=126;\"}",{"a1":155,"a2":286,"c":2,"n":2,"t":0,"s":1},{"a1":145,"a2":261,"c":8,"n":5,"t":3},{"a1":160,"a2":243,"a3":275,"c":8,"n":7,"t":0,"s":1}]
["[\"-12\"]","[\"2\"]","[\"15\",\"-8\",\"30\"]","1","[\"3\",\"1\",\"30\",\"-49\"]","[\"8\",\"-7\",\"35\",\"-6\"]","[\"-1\"]","[\"103\"]","[\"54\",\"126\"]",[2],["116","64","116"],[3]]