Lớp 7 - Kiểm tra tháng 9

Các phép tính với phân số, số đo góc, vuông góc song song

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
The First
10 điểm
Phan Tấn Dũng
10 điểm
Hoàng Minh Sang
10 điểm
ミ★๖ۣۜSáтт✟๖ۣۜTɦủη★彡
10 điểm

Có 386 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=6;p.ms=5;p.k=-4;\"}","{\"js\":\"p.a=3;p.b=5;\",\"order\":[2,0,3,1]}","{\"js\":\"p.m=[6,8,3];p.t=[5,5,2];p.k=[-4,-2];\"}",{"a":-27,"b":14,"c":29,"d":5},"{\"js\":\"p.t1=4;p.m1=3;p.t2=1;p.m2=6;p.t3=9;p.m3=4;p.t4=4;p.m4=7;\"}","{\"js\":\"p.t1=5;p.m1=6;p.t2=3;p.m2=8;p.t3=5;p.m3=6;p.t4=9;p.m4=8;\"}","{\"js\":\"p.a=3;p.b=7;p.c=-7;p.d=7;p.k=2;\"}","{\"js\":\"p.a=51;\"}","{\"js\":\"p.a=128;\"}",{"a1":131,"a2":203,"c":7,"n":8,"t":0,"s":1},{"a1":173,"a2":266,"c":4,"n":5,"t":3},{"a1":107,"a2":170,"a3":208,"c":1,"n":6,"t":0,"s":5}]
["[\"-20\"]","[\"2\"]","[\"20\",\"-30\",\"32\"]","7","[\"6\",\"7\",\"28\",\"-47\"]","[\"24\",\"11\",\"24\",\"7\"]","[\"2\"]","[\"51\"]","[\"52\",\"128\"]",[2],["93","87","93"],[2]]