Lớp 7 - Kiểm tra tháng 9

Các phép tính với phân số, số đo góc, vuông góc song song

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
The First
10 điểm
Phan Tấn Dũng
10 điểm
Hoàng Minh Sang
10 điểm
🖤๖²⁴ʱ๖ۣۜLệ༉🖤✰ℓøŋεℓү🖤tεαɱ✰
10 điểm

Có 384 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=6;p.ms=5;p.k=4;\"}","{\"js\":\"p.a=5;p.b=2;\",\"order\":[1,3,2,0]}","{\"js\":\"p.m=[2,4,5];p.t=[5,9,4];p.k=[3,4];\"}",{"a":-9,"b":14,"c":5,"d":18},"{\"js\":\"p.t1=2;p.m1=5;p.t2=1;p.m2=3;p.t3=3;p.m3=2;p.t4=3;p.m4=4;\"}","{\"js\":\"p.t1=7;p.m1=6;p.t2=7;p.m2=8;p.t3=2;p.m3=9;p.t4=7;p.m4=4;\"}","{\"js\":\"p.a=3;p.b=-8;p.c=-2;p.d=7;p.k=3;\"}","{\"js\":\"p.a=124;\"}","{\"js\":\"p.a=137;\"}",{"a1":168,"a2":245,"c":5,"n":5,"t":1,"s":3},{"a1":170,"a2":290,"c":4,"n":2,"t":3},{"a1":150,"a2":226,"a3":266,"c":4,"n":7,"t":1,"s":0}]
["[\"20\"]","[\"2\"]","[\"50\",\"-45\",\"16\"]","1","[\"15\",\"-11\",\"4\",\"9\"]","[\"24\",\"7\",\"36\",\"55\"]","[\"-58\"]","[\"124\"]","[\"43\",\"137\"]",[1],["120","60","120"],[2]]