Lớp 7 - Kiểm tra tháng 9

Các phép tính với phân số, số đo góc, vuông góc song song

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
The First
10 điểm
Phan Tấn Dũng
10 điểm
Hoàng Minh Sang
10 điểm
ミ★๖ۣۜSáтт✟๖ۣۜTɦủη★彡
10 điểm

Có 386 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=8;p.ms=7;p.k=-2;\"}","{\"js\":\"p.a=5;p.b=3;\",\"order\":[2,1,3,0]}","{\"js\":\"p.m=[4,2,5];p.t=[7,5,3];p.k=[4,3];\"}",{"a":-22,"b":19,"c":23,"d":15},"{\"js\":\"p.t1=5;p.m1=9;p.t2=5;p.m2=3;p.t3=7;p.m3=5;p.t4=1;p.m4=9;\"}","{\"js\":\"p.t1=5;p.m1=7;p.t2=9;p.m2=5;p.t3=4;p.m3=5;p.t4=5;p.m4=3;\"}","{\"js\":\"p.a=3;p.b=-1;p.c=1;p.d=9;p.k=4;\"}","{\"js\":\"p.a=127;\"}","{\"js\":\"p.a=68;\"}",{"a1":179,"a2":299,"c":1,"n":2,"t":1,"s":3},{"a1":108,"a2":229,"c":5,"n":4,"t":3},{"a1":114,"a2":191,"a3":253,"c":1,"n":7,"t":1,"s":1}]
["[\"-14\"]","[\"2\"]","[\"35\",\"-50\",\"12\"]","3","[\"9\",\"-10\",\"45\",\"-58\"]","[\"35\",\"-38\",\"25\",\"13\"]","[\"-8\"]","[\"127\"]","[\"112\",\"68\"]",[1],["121","59","121"],[3]]