Lớp 7 - Kiểm tra tháng 9

Các phép tính với phân số, số đo góc, vuông góc song song

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
The First
10 điểm
Phan Tấn Dũng
10 điểm
Hoàng Minh Sang
10 điểm
Pé Cam ( Cool girls team )
10 điểm

Có 384 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=-1;p.ms=6;p.k=-2;\"}","{\"js\":\"p.a=5;p.b=2;\",\"order\":[0,3,2,1]}","{\"js\":\"p.m=[4,2,5];p.t=[7,9,6];p.k=[4,2];\"}",{"a":-24,"b":7,"c":2,"d":9},"{\"js\":\"p.t1=7;p.m1=6;p.t2=4;p.m2=7;p.t3=6;p.m3=7;p.t4=1;p.m4=3;\"}","{\"js\":\"p.t1=4;p.m1=9;p.t2=2;p.m2=3;p.t3=5;p.m3=2;p.t4=7;p.m4=3;\"}","{\"js\":\"p.a=5;p.b=-7;p.c=-4;p.d=7;p.k=3;\"}","{\"js\":\"p.a=62;\"}","{\"js\":\"p.a=56;\"}",{"a1":176,"a2":231,"c":2,"n":2,"t":0,"s":1},{"a1":116,"a2":181,"c":2,"n":8,"t":3},{"a1":101,"a2":146,"a3":219,"c":1,"n":8,"t":1,"s":0}]
["[\"-12\"]","[\"2\"]","[\"35\",\"-90\",\"24\"]","vô số","[\"42\",\"25\",\"21\",\"-11\"]","[\"9\",\"-2\",\"6\",\"-1\"]","[\"-53\"]","[\"62\"]","[\"124\",\"56\"]",[2],["65","115","65"],[2]]