Lớp 7 - Kiểm tra tháng 9

Các phép tính với phân số, số đo góc, vuông góc song song

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
The First
10 điểm
Phan Tấn Dũng
10 điểm
Hoàng Minh Sang
10 điểm
Pé Cam ( Cool girls team )
10 điểm

Có 384 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=-3;p.ms=8;p.k=5;\"}","{\"js\":\"p.a=5;p.b=3;\",\"order\":[1,0,2,3]}","{\"js\":\"p.m=[6,2,4];p.t=[5,1,5];p.k=[-4,2];\"}",{"a":-24,"b":7,"c":21,"d":16},"{\"js\":\"p.t1=7;p.m1=4;p.t2=8;p.m2=9;p.t3=1;p.m3=9;p.t4=4;p.m4=5;\"}","{\"js\":\"p.t1=9;p.m1=5;p.t2=2;p.m2=3;p.t3=7;p.m3=2;p.t4=5;p.m4=7;\"}","{\"js\":\"p.a=3;p.b=-2;p.c=-5;p.d=5;p.k=4;\"}","{\"js\":\"p.a=136;\"}","{\"js\":\"p.a=152;\"}",{"a1":152,"a2":204,"c":4,"n":11,"t":1,"s":3},{"a1":93,"a2":219,"c":10,"n":4,"t":3},{"a1":169,"a2":222,"a3":258,"c":1,"n":5,"t":0,"s":4}]
["[\"40\"]","[\"2\"]","[\"10\",\"-6\",\"15\"]","5","[\"36\",\"31\",\"45\",\"31\"]","[\"15\",\"17\",\"14\",\"39\"]","[\"-1\"]","[\"136\"]","[\"28\",\"152\"]",[1],["126","54","126"],[1]]