Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 9

Tập hợp, lũy thừa, điểm, đường thẳng

00:00

Điểm cao:

Hồ Nguyễn Minh Nhật
12 điểm
Lê Thanh Trí
12 điểm
ehhujwq
12 điểm
dcnuejrk
12 điểm
hama baki
12 điểm

Có 2321 người đã làm bài

[{"id":1,"list":[17,20,12,14,0,19],"check":20,"setId":4},{"type":0,"a":59,"b":69,"setId":2},{"type":4,"b":78,"setId":3},{"id":0},{"id":1,"list":[16,19,18],"setId":4},{"base":7,"power":2},{"base":29,"power":8},"{\"js\":\"p.t=0;p.s=1;\",\"order\":[0,1,2]}","{\"js\":\"\",\"order\":[3,2,0,1]}",{"A":{"x":112,"y":176},"B":{"x":306,"y":142},"type":2},{"diem":1,"A":{"x":160,"y":149},"B":{"x":244,"y":196},"c":2,"type":2},{"type":1,"edge1":19,"edge2":24,"dv":0,"goc":5,"ngon":0},{"A":{"x":38,"y":193},"B":{"x":379,"y":112},"c":5,"edges":[17,17],"type":0,"dv":1,"diem":5}]
[[0],[0,3],"79","T;O;A;N;H;C","3","49","29^8","[\"2\"]","[\"2\"]",[2],[0],"5","34"]