Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 9

Tập hợp, lũy thừa, điểm, đường thẳng

00:00

Điểm cao:

Hồ Nguyễn Minh Nhật
12 điểm
Lê Thanh Trí
12 điểm
ehhujwq
12 điểm
dcnuejrk
12 điểm
hama baki
12 điểm

Có 2347 người đã làm bài

[{"id":0,"list":[18,16,19,15,20],"check":15,"setId":0},{"type":1,"a":87,"b":91,"setId":2},{"type":0,"a":24,"b":89,"setId":2},{"id":4},{"id":0,"list":[19,14,18],"setId":3},{"base":4,"power":4},{"base":3,"power":4},"{\"js\":\"p.t=4;p.s=2;\",\"order\":[0,2,1]}","{\"js\":\"\",\"order\":[1,2,3,0]}",{"A":{"x":107,"y":126},"B":{"x":302,"y":170},"type":0},{"diem":4,"A":{"x":155,"y":178},"B":{"x":243,"y":110},"c":1,"type":2},{"type":1,"edge1":19,"edge2":26,"dv":0,"goc":6,"ngon":1},{"A":{"x":49,"y":131},"B":{"x":344,"y":193},"c":5,"edges":[15,15],"type":0,"dv":2,"diem":1}]
[[0],[1,2],"66","D; A; O; T","3","256","3^4","[\"2\"]","[\"2\"]",[0],[0],"7","30"]