Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 9

Tập hợp, lũy thừa, điểm, đường thẳng

00:00

Điểm cao:

Hồ Nguyễn Minh Nhật
12 điểm
Lê Thanh Trí
12 điểm
ehhujwq
12 điểm
dcnuejrk
12 điểm
hama baki
12 điểm

Có 2324 người đã làm bài

[{"id":0,"list":[16,17,14,19,20],"check":19,"setId":1},{"type":1,"a":86,"b":94,"setId":2},{"type":1,"a":8,"b":29,"setId":3},{"id":4},{"id":0,"list":[19,17,15,20],"setId":0},{"base":7,"power":2},{"base":5,"power":4},"{\"js\":\"p.t=1;p.s=1;\",\"order\":[1,2,0]}","{\"js\":\"\",\"order\":[1,0,2,3]}",{"A":{"x":112,"y":166},"B":{"x":294,"y":144},"type":2},{"diem":1,"A":{"x":170,"y":158},"B":{"x":240,"y":104},"c":2,"type":3},{"type":0,"edge1":16,"edge2":9,"dv":1,"goc":2,"ngon":4},{"A":{"x":53,"y":155},"B":{"x":370,"y":103},"c":6,"edges":[19,12],"type":1,"dv":2,"diem":3}]
[[0],[1,2],"20","D,T,A,O","4","49","5^4","[\"2\"]","[\"2\"]",[2],[0],"25","12"]