Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 9

Tập hợp, lũy thừa, điểm, đường thẳng

00:00

Điểm cao:

Hồ Nguyễn Minh Nhật
12 điểm
Lê Thanh Trí
12 điểm
ehhujwq
12 điểm
dcnuejrk
12 điểm
hama baki
12 điểm

Có 2357 người đã làm bài

[{"id":1,"list":[17,16,15,19,20,18],"check":16,"setId":0},{"type":1,"a":3,"b":9,"setId":1},{"type":4,"b":22,"setId":4},{"id":5},{"id":1,"list":[15,18,16,20,17,19],"setId":2},{"base":1,"power":5},{"base":7,"power":4},"{\"js\":\"p.t=2;p.s=1;\",\"order\":[1,0,2]}","{\"js\":\"\",\"order\":[1,2,0,3]}",{"A":{"x":114,"y":172},"B":{"x":308,"y":139},"type":2},{"diem":5,"A":{"x":152,"y":142},"B":{"x":235,"y":190},"c":1,"type":0},{"type":0,"edge1":18,"edge2":19,"dv":0,"goc":6,"ngon":0},{"A":{"x":23,"y":153},"B":{"x":354,"y":112},"c":3,"edges":[10,23],"type":1,"dv":0,"diem":2}]
[[0],[1,2],"23","T,I,N,H,O,A","6","1","7^4","[\"2\"]","[\"2\"]",[2],"G","37","23"]