Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 9

Tập hợp, lũy thừa, điểm, đường thẳng

00:00

Điểm cao:

Hồ Nguyễn Minh Nhật
12 điểm
Lê Thanh Trí
12 điểm
ehhujwq
12 điểm
dcnuejrk
12 điểm
hama baki
12 điểm

Có 2321 người đã làm bài

[{"id":0,"list":[17,19,11,14,20],"check":13,"setId":2},{"type":1,"a":26,"b":30,"setId":2},{"type":5,"b":88,"setId":2},{"id":1},{"id":0,"list":[7],"setId":1},{"base":1,"power":5},{"base":5,"power":6},"{\"js\":\"p.t=3;p.s=2;\",\"order\":[2,1,0]}","{\"js\":\"\",\"order\":[1,0,3,2]}",{"A":{"x":118,"y":130},"B":{"x":307,"y":168},"type":2},{"diem":1,"A":{"x":158,"y":123},"B":{"x":232,"y":183},"c":3,"type":0},{"type":1,"edge1":20,"edge2":12,"dv":1,"goc":3,"ngon":5},{"A":{"x":32,"y":170},"B":{"x":374,"y":130},"c":7,"edges":[24,10],"type":2,"dv":0,"diem":7}]
[[1],[1,2],"89","H,O,C,I,M,N","1","1","5^6","[\"2\"]","[\"2\"]",[2],"C","8","24"]