Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 9

Tập hợp, lũy thừa, điểm, đường thẳng

00:00

Điểm cao:

Hồ Nguyễn Minh Nhật
12 điểm
Lê Thanh Trí
12 điểm
ehhujwq
12 điểm
dcnuejrk
12 điểm
hama baki
12 điểm

Có 2316 người đã làm bài

[{"id":1,"list":[10,11,17,16,20,15,19],"check":7,"setId":2},{"type":2,"a":5,"setId":0},{"type":5,"b":63,"setId":2},{"id":3},{"id":1,"list":[16,11,19,17,15,20],"setId":2},{"base":2,"power":4},{"base":2,"power":8},"{\"js\":\"p.t=1;p.s=2;\",\"order\":[1,0,2]}","{\"js\":\"\",\"order\":[0,3,1,2]}",{"A":{"x":110,"y":173},"B":{"x":300,"y":167},"type":2},{"diem":6,"A":{"x":167,"y":171},"B":{"x":248,"y":118},"c":2,"type":1},{"type":1,"edge1":15,"edge2":20,"dv":0,"goc":1,"ngon":2},{"A":{"x":33,"y":103},"B":{"x":359,"y":186},"c":4,"edges":[13,20],"type":2,"dv":1,"diem":6}]
[[1],[1,2],"64","H,O,A,C","6","16","2^8","[\"2\"]","[\"2\"]",[2],[1],"5","13"]