Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 9

Tập hợp, lũy thừa, điểm, đường thẳng

00:00

Điểm cao:

Hồ Nguyễn Minh Nhật
12 điểm
Lê Thanh Trí
12 điểm
ehhujwq
12 điểm
dcnuejrk
12 điểm
hama baki
12 điểm

Có 2346 người đã làm bài

[{"id":0,"list":[13,16,14,17,18,6],"check":18,"setId":2},{"type":0,"a":86,"b":91,"setId":1},{"type":1,"a":5,"b":35,"setId":0},{"id":1},{"id":0,"list":[14,12],"setId":1},{"base":3,"power":2},{"base":23,"power":8},"{\"js\":\"p.t=5;p.s=1;\",\"order\":[2,1,0]}","{\"js\":\"\",\"order\":[2,3,0,1]}",{"A":{"x":108,"y":120},"B":{"x":293,"y":133},"type":2},{"diem":6,"A":{"x":156,"y":170},"B":{"x":236,"y":117},"c":2,"type":1},{"type":0,"edge1":6,"edge2":17,"dv":1,"goc":2,"ngon":4},{"A":{"x":36,"y":180},"B":{"x":365,"y":100},"c":7,"edges":[23,10],"type":0,"dv":0,"diem":2}]
[[0],[0,3],"29","H,O,C,I,M,N","2","9","23^8","[\"2\"]","[\"2\"]",[2],[1],"23","33"]