Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 9

Tập hợp, lũy thừa, điểm, đường thẳng

00:00

Điểm cao:

Hồ Nguyễn Minh Nhật
12 điểm
Lê Thanh Trí
12 điểm
ehhujwq
12 điểm
dcnuejrk
12 điểm
hama baki
12 điểm

Có 2318 người đã làm bài

[{"id":1,"list":[18,11,0,6,19],"check":17,"setId":1},{"type":2,"a":2,"setId":4},{"type":4,"b":32,"setId":1},{"id":4},{"id":1,"list":[],"setId":3},{"base":3,"power":2},{"base":3,"power":6},"{\"js\":\"p.t=0;p.s=1;\",\"order\":[1,2,0]}","{\"js\":\"\",\"order\":[1,0,3,2]}",{"A":{"x":111,"y":160},"B":{"x":294,"y":134},"type":2},{"diem":3,"A":{"x":168,"y":124},"B":{"x":237,"y":191},"c":2,"type":2},{"type":1,"edge1":16,"edge2":10,"dv":1,"goc":5,"ngon":0},{"A":{"x":52,"y":115},"B":{"x":375,"y":192},"c":5,"edges":[16,16],"type":1,"dv":1,"diem":3}]
[[1],[1,2],"32","D;A;O;T","0","9","3^6","[\"2\"]","[\"2\"]",[2],[0],"6","16"]