Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 9

Tập hợp, lũy thừa, điểm, đường thẳng

00:00

Điểm cao:

Hồ Nguyễn Minh Nhật
12 điểm
Lê Thanh Trí
12 điểm
ehhujwq
12 điểm
dcnuejrk
12 điểm
hama baki
12 điểm

Có 2346 người đã làm bài

[{"id":1,"list":[18,19,20,16],"check":10,"setId":2},{"type":2,"a":2,"setId":2},{"type":4,"b":50,"setId":1},{"id":3},{"id":1,"list":[11],"setId":3},{"base":7,"power":1},{"base":29,"power":9},"{\"js\":\"p.t=0;p.s=0;\",\"order\":[2,0,1]}","{\"js\":\"\",\"order\":[2,0,3,1]}",{"A":{"x":107,"y":147},"B":{"x":294,"y":122},"type":2},{"diem":0,"A":{"x":157,"y":148},"B":{"x":242,"y":188},"c":2,"type":2},{"type":0,"edge1":17,"edge2":17,"dv":1,"goc":3,"ngon":2},{"A":{"x":25,"y":174},"B":{"x":348,"y":100},"c":3,"edges":[9,23],"type":0,"dv":1,"diem":2}]
[[1],[1,2],"50","H,O,A,C","1","7","29^9","[\"2\"]","[\"2\"]",[2],[0],"34","32"]