Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 9

Tập hợp, lũy thừa, điểm, đường thẳng

00:00

Điểm cao:

Hồ Nguyễn Minh Nhật
12 điểm
Lê Thanh Trí
12 điểm
ehhujwq
12 điểm
dcnuejrk
12 điểm
hama baki
12 điểm

Có 2336 người đã làm bài

[{"id":0,"list":[19,20,11,18,4,13],"check":2,"setId":1},{"type":1,"a":6,"b":16,"setId":1},{"type":4,"b":52,"setId":3},{"id":2},{"id":0,"list":[],"setId":4},{"base":7,"power":1},{"base":2,"power":4},"{\"js\":\"p.t=0;p.s=1;\",\"order\":[1,2,0]}","{\"js\":\"\",\"order\":[3,1,2,0]}",{"A":{"x":118,"y":127},"B":{"x":296,"y":134},"type":0},{"diem":3,"A":{"x":165,"y":135},"B":{"x":244,"y":185},"c":1,"type":1},{"type":0,"edge1":11,"edge2":10,"dv":0,"goc":1,"ngon":1},{"A":{"x":27,"y":122},"B":{"x":349,"y":179},"c":4,"edges":[13,19],"type":2,"dv":2,"diem":2}]
[[1],[1,2],"52","S;I;N;H;O;C","0","7","2^4","[\"2\"]","[\"2\"]",[0],[1],"21","13"]