Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 9

Tập hợp, lũy thừa, điểm, đường thẳng

00:00

Điểm cao:

Hồ Nguyễn Minh Nhật
12 điểm
Lê Thanh Trí
12 điểm
ehhujwq
12 điểm
dcnuejrk
12 điểm
hama baki
12 điểm

Có 2347 người đã làm bài

[{"id":0,"list":[20,9,18,19],"check":10,"setId":4},{"type":1,"a":62,"b":68,"setId":3},{"type":3,"a":44,"b":79,"setId":0},{"id":2},{"id":1,"list":[17],"setId":2},{"base":2,"power":2},{"base":23,"power":7},"{\"js\":\"p.t=5;p.s=1;\",\"order\":[0,1,2]}","{\"js\":\"\",\"order\":[0,3,2,1]}",{"A":{"x":121,"y":175},"B":{"x":293,"y":133},"type":2},{"diem":1,"A":{"x":152,"y":173},"B":{"x":246,"y":112},"c":2,"type":0},{"type":0,"edge1":5,"edge2":8,"dv":0,"goc":5,"ngon":4},{"A":{"x":48,"y":162},"B":{"x":377,"y":107},"c":6,"edges":[20,13],"type":0,"dv":0,"diem":2}]
[[1],[1,2],"35","S,I,N,H,O,C","1","4","23^7","[\"2\"]","[\"2\"]",[2],"C","13","33"]