Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 9

Tập hợp, lũy thừa, điểm, đường thẳng

00:00

Điểm cao:

Hồ Nguyễn Minh Nhật
12 điểm
Lê Thanh Trí
12 điểm
ehhujwq
12 điểm
dcnuejrk
12 điểm
hama baki
12 điểm

Có 2347 người đã làm bài

[{"id":1,"list":[18,15,16,19,10,20],"check":5,"setId":2},{"type":3,"a":5,"setId":2},{"type":4,"b":49,"setId":2},{"id":3},{"id":1,"list":[18,14,20,17,19],"setId":1},{"base":2,"power":3},{"base":23,"power":7},"{\"js\":\"p.t=1;p.s=1;\",\"order\":[2,0,1]}","{\"js\":\"\",\"order\":[2,1,0,3]}",{"A":{"x":117,"y":129},"B":{"x":305,"y":163},"type":2},{"diem":5,"A":{"x":156,"y":147},"B":{"x":247,"y":181},"c":2,"type":1},{"type":1,"edge1":18,"edge2":11,"dv":0,"goc":1,"ngon":3},{"A":{"x":42,"y":169},"B":{"x":355,"y":130},"c":7,"edges":[22,9],"type":2,"dv":1,"diem":5}]
[[1],[0,3],"49","H,O,A,C","5","8","23^7","[\"2\"]","[\"2\"]",[2],[1],"7","22"]