Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 9

Tập hợp, lũy thừa, điểm, đường thẳng

00:00

Điểm cao:

Hồ Nguyễn Minh Nhật
12 điểm
Lê Thanh Trí
12 điểm
ehhujwq
12 điểm
dcnuejrk
12 điểm
hama baki
12 điểm

Có 2327 người đã làm bài

[{"id":0,"list":[10,19,18,15,14,20],"check":6,"setId":3},{"type":2,"a":1,"setId":3},{"type":5,"b":184,"setId":1},{"id":3},{"id":1,"list":[6,18],"setId":3},{"base":0,"power":5},{"base":2,"power":4},"{\"js\":\"p.t=2;p.s=0;\",\"order\":[2,0,1]}","{\"js\":\"\",\"order\":[3,0,1,2]}",{"A":{"x":106,"y":180},"B":{"x":306,"y":133},"type":2},{"diem":6,"A":{"x":154,"y":136},"B":{"x":249,"y":195},"c":2,"type":3},{"type":1,"edge1":20,"edge2":13,"dv":1,"goc":3,"ngon":2},{"A":{"x":56,"y":172},"B":{"x":363,"y":105},"c":3,"edges":[9,21],"type":2,"dv":2,"diem":1}]
[[1],[1,2],"185","H,O,A,C","2","0","2^4","[\"2\"]","[\"2\"]",[2],[0],"7","9"]