Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 9

Tập hợp, lũy thừa, điểm, đường thẳng

00:00

Điểm cao:

Hồ Nguyễn Minh Nhật
12 điểm
Lê Thanh Trí
12 điểm
ehhujwq
12 điểm
dcnuejrk
12 điểm
hama baki
12 điểm

Có 2316 người đã làm bài

[{"id":0,"list":[11,17,19,15,6,13],"check":20,"setId":2},{"type":3,"a":6,"setId":0},{"type":2,"a":27,"b":74,"setId":1},{"id":4},{"id":1,"list":[5],"setId":3},{"base":8,"power":1},{"base":2,"power":2},"{\"js\":\"p.t=4;p.s=0;\",\"order\":[2,1,0]}","{\"js\":\"\",\"order\":[1,2,0,3]}",{"A":{"x":113,"y":160},"B":{"x":300,"y":177},"type":2},{"diem":1,"A":{"x":152,"y":157},"B":{"x":242,"y":109},"c":1,"type":0},{"type":0,"edge1":11,"edge2":11,"dv":1,"goc":4,"ngon":3},{"A":{"x":39,"y":132},"B":{"x":346,"y":173},"c":4,"edges":[12,18],"type":0,"dv":1,"diem":3}]
[[1],[0,3],"47","D,A,O,T","1","8","2^2","[\"2\"]","[\"2\"]",[2],"C","22","30"]