Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 9

Tập hợp, lũy thừa, điểm, đường thẳng

00:00

Điểm cao:

Hồ Nguyễn Minh Nhật
12 điểm
Lê Thanh Trí
12 điểm
ehhujwq
12 điểm
dcnuejrk
12 điểm
hama baki
12 điểm

Có 2318 người đã làm bài

[{"id":1,"list":[2,16,14,13],"check":17,"setId":1},{"type":1,"a":77,"b":83,"setId":0},{"type":1,"a":39,"b":78,"setId":3},{"id":2},{"id":1,"list":[19,15,9,18,17],"setId":0},{"base":2,"power":3},{"base":7,"power":7},"{\"js\":\"p.t=3;p.s=2;\",\"order\":[1,0,2]}","{\"js\":\"\",\"order\":[0,2,1,3]}",{"A":{"x":111,"y":139},"B":{"x":309,"y":131},"type":1},{"diem":5,"A":{"x":165,"y":150},"B":{"x":234,"y":115},"c":1,"type":0},{"type":0,"edge1":7,"edge2":11,"dv":1,"goc":2,"ngon":4},{"A":{"x":56,"y":159},"B":{"x":369,"y":106},"c":5,"edges":[15,15],"type":1,"dv":1,"diem":1}]
[[1],[1,2],"38","S,I,N,H,O,C","5","8","7^7","[\"2\"]","[\"2\"]",[1],"G","18","15"]