Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 9

Tập hợp, lũy thừa, điểm, đường thẳng

00:00

Điểm cao:

Hồ Nguyễn Minh Nhật
12 điểm
Lê Thanh Trí
12 điểm
ehhujwq
12 điểm
dcnuejrk
12 điểm
hama baki
12 điểm

Có 2353 người đã làm bài

[{"id":0,"list":[1,12,19,14,18,20,15],"check":11,"setId":3},{"type":2,"a":9,"setId":0},{"type":4,"b":198,"setId":3},{"id":5},{"id":0,"list":[18,19,14,2,20],"setId":3},{"base":3,"power":3},{"base":11,"power":5},"{\"js\":\"p.t=1;p.s=0;\",\"order\":[2,0,1]}","{\"js\":\"\",\"order\":[1,0,2,3]}",{"A":{"x":110,"y":140},"B":{"x":304,"y":142},"type":2},{"diem":3,"A":{"x":154,"y":122},"B":{"x":231,"y":194},"c":2,"type":3},{"type":0,"edge1":20,"edge2":16,"dv":1,"goc":0,"ngon":5},{"A":{"x":38,"y":139},"B":{"x":355,"y":183},"c":5,"edges":[16,16],"type":1,"dv":0,"diem":1}]
[[1],[1,2],"198","T,I,N,H,O,A","5","27","11^5","[\"2\"]","[\"2\"]",[2],[0],"36","16"]