Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 9

Tập hợp, lũy thừa, điểm, đường thẳng

00:00

Điểm cao:

Hồ Nguyễn Minh Nhật
12 điểm
Lê Thanh Trí
12 điểm
ehhujwq
12 điểm
dcnuejrk
12 điểm
hama baki
12 điểm

Có 2316 người đã làm bài

[{"id":1,"list":[19,16,20,13,18],"check":4,"setId":0},{"type":1,"a":17,"b":22,"setId":2},{"type":2,"a":72,"b":96,"setId":1},{"id":0},{"id":0,"list":[4],"setId":1},{"base":7,"power":2},{"base":23,"power":8},"{\"js\":\"p.t=3;p.s=0;\",\"order\":[2,0,1]}","{\"js\":\"\",\"order\":[3,2,0,1]}",{"A":{"x":119,"y":139},"B":{"x":294,"y":170},"type":2},{"diem":5,"A":{"x":158,"y":145},"B":{"x":243,"y":190},"c":2,"type":1},{"type":1,"edge1":17,"edge2":10,"dv":0,"goc":5,"ngon":5},{"A":{"x":21,"y":102},"B":{"x":354,"y":172},"c":3,"edges":[10,23],"type":0,"dv":1,"diem":6}]
[[1],[1,2],"24","t,o,a,n,h,c","1","49","23^8","[\"2\"]","[\"2\"]",[2],[1],"7","33"]