Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 9

Tập hợp, lũy thừa, điểm, đường thẳng

00:00

Điểm cao:

Hồ Nguyễn Minh Nhật
12 điểm
Lê Thanh Trí
12 điểm
ehhujwq
12 điểm
dcnuejrk
12 điểm
hama baki
12 điểm

Có 2318 người đã làm bài

[{"id":0,"list":[19,7,20,14,13,18,17],"check":4,"setId":3},{"type":2,"a":6,"setId":1},{"type":4,"b":13,"setId":2},{"id":5},{"id":1,"list":[19],"setId":0},{"base":6,"power":2},{"base":7,"power":6},"{\"js\":\"p.t=2;p.s=0;\",\"order\":[1,2,0]}","{\"js\":\"\",\"order\":[1,3,0,2]}",{"A":{"x":115,"y":170},"B":{"x":294,"y":146},"type":2},{"diem":6,"A":{"x":153,"y":136},"B":{"x":242,"y":193},"c":2,"type":2},{"type":0,"edge1":11,"edge2":19,"dv":0,"goc":5,"ngon":3},{"A":{"x":46,"y":157},"B":{"x":364,"y":124},"c":6,"edges":[19,12],"type":0,"dv":1,"diem":3}]
[[1],[1,2],"13","T,I,N,H,O,A","1","36","7^6","[\"2\"]","[\"2\"]",[2],[0],"30","31"]