Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 9

Tập hợp, lũy thừa, điểm, đường thẳng

00:00

Điểm cao:

Hồ Nguyễn Minh Nhật
12 điểm
Lê Thanh Trí
12 điểm
ehhujwq
12 điểm
dcnuejrk
12 điểm
hama baki
12 điểm

Có 2315 người đã làm bài

[{"id":1,"list":[18,19,17,7,14,20],"check":1,"setId":1},{"type":2,"a":3,"setId":2},{"type":4,"b":10,"setId":3},{"id":3},{"id":0,"list":[20,17,19],"setId":2},{"base":9,"power":3},{"base":23,"power":8},"{\"js\":\"p.t=4;p.s=1;\",\"order\":[0,2,1]}","{\"js\":\"\",\"order\":[3,2,0,1]}",{"A":{"x":105,"y":154},"B":{"x":308,"y":137},"type":1},{"diem":6,"A":{"x":163,"y":175},"B":{"x":247,"y":117},"c":2,"type":1},{"type":0,"edge1":14,"edge2":14,"dv":0,"goc":6,"ngon":2},{"A":{"x":37,"y":136},"B":{"x":374,"y":184},"c":5,"edges":[17,17],"type":0,"dv":0,"diem":3}]
[[1],[1,2],"10","H ; O ; A ; C","3","729","23^8","[\"2\"]","[\"2\"]",[1],[1],"28","34"]