Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 9

Tập hợp, lũy thừa, điểm, đường thẳng

00:00

Điểm cao:

Hồ Nguyễn Minh Nhật
12 điểm
Lê Thanh Trí
12 điểm
ehhujwq
12 điểm
dcnuejrk
12 điểm
hama baki
12 điểm

Có 2347 người đã làm bài

[{"id":1,"list":[12,16,15,17,6,8,20],"check":12,"setId":1},{"type":1,"a":69,"b":75,"setId":1},{"type":5,"b":19,"setId":1},{"id":2},{"id":1,"list":[6,9,19,16,5],"setId":1},{"base":4,"power":2},{"base":5,"power":8},"{\"js\":\"p.t=3;p.s=0;\",\"order\":[0,1,2]}","{\"js\":\"\",\"order\":[1,3,0,2]}",{"A":{"x":119,"y":173},"B":{"x":307,"y":140},"type":3},{"diem":3,"A":{"x":169,"y":171},"B":{"x":241,"y":118},"c":3,"type":2},{"type":1,"edge1":16,"edge2":8,"dv":1,"goc":1,"ngon":0},{"A":{"x":42,"y":106},"B":{"x":349,"y":176},"c":6,"edges":[18,12],"type":0,"dv":2,"diem":5}]
[[0],[1,2],"20","S;I;N;H;O;C","5","16","5^8","[\"2\"]","[\"2\"]",[2],[0],"8","30"]