Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 9

Tập hợp, lũy thừa, điểm, đường thẳng

00:00

Điểm cao:

Hồ Nguyễn Minh Nhật
12 điểm
Lê Thanh Trí
12 điểm
ehhujwq
12 điểm
dcnuejrk
12 điểm
hama baki
12 điểm

Có 2358 người đã làm bài

[{"id":0,"list":[18,16,20,10,19],"check":13,"setId":1},{"type":1,"a":86,"b":93,"setId":4},{"type":1,"a":90,"b":125,"setId":1},{"id":5},{"id":0,"list":[19,15],"setId":3},{"base":7,"power":1},{"base":13,"power":9},"{\"js\":\"p.t=0;p.s=1;\",\"order\":[1,0,2]}","{\"js\":\"\",\"order\":[0,2,1,3]}",{"A":{"x":122,"y":155},"B":{"x":290,"y":132},"type":2},{"diem":1,"A":{"x":163,"y":160},"B":{"x":242,"y":114},"c":3,"type":2},{"type":1,"edge1":16,"edge2":10,"dv":0,"goc":0,"ngon":3},{"A":{"x":41,"y":138},"B":{"x":366,"y":173},"c":5,"edges":[16,16],"type":0,"dv":0,"diem":3}]
[[1],[1,2],"34","T,I,O,A,N,H","2","7","13^9","[\"2\"]","[\"2\"]",[2],[0],"6","32"]