Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 9

Tập hợp, lũy thừa, điểm, đường thẳng

00:00

Điểm cao:

Hồ Nguyễn Minh Nhật
12 điểm
Lê Thanh Trí
12 điểm
ehhujwq
12 điểm
dcnuejrk
12 điểm
hama baki
12 điểm

Có 2327 người đã làm bài

[{"id":1,"list":[16,17,7,19,20,14,1],"check":5,"setId":2},{"type":2,"a":2,"setId":3},{"type":0,"a":58,"b":96,"setId":0},{"id":1},{"id":0,"list":[0],"setId":3},{"base":4,"power":3},{"base":2,"power":7},"{\"js\":\"p.t=4;p.s=1;\",\"order\":[2,1,0]}","{\"js\":\"\",\"order\":[2,3,1,0]}",{"A":{"x":120,"y":167},"B":{"x":305,"y":158},"type":3},{"diem":2,"A":{"x":169,"y":154},"B":{"x":236,"y":113},"c":2,"type":1},{"type":0,"edge1":10,"edge2":7,"dv":0,"goc":7,"ngon":2},{"A":{"x":34,"y":110},"B":{"x":378,"y":179},"c":6,"edges":[21,14],"type":1,"dv":0,"diem":4}]
[[1],[1,2],"39","H,O,C,I,M,N","1","64","2^7","[\"2\"]","[\"2\"]",[2],[1],"17","14"]