Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 9

Tập hợp, lũy thừa, điểm, đường thẳng

00:00

Điểm cao:

Hồ Nguyễn Minh Nhật
12 điểm
Lê Thanh Trí
12 điểm
ehhujwq
12 điểm
dcnuejrk
12 điểm
hama baki
12 điểm

Có 2327 người đã làm bài

[{"id":1,"list":[20,7,17,5,18,15,19],"check":9,"setId":2},{"type":2,"a":8,"setId":3},{"type":0,"a":2,"b":92,"setId":4},{"id":2},{"id":1,"list":[16,11],"setId":2},{"base":4,"power":3},{"base":5,"power":3},"{\"js\":\"p.t=4;p.s=1;\",\"order\":[2,0,1]}","{\"js\":\"\",\"order\":[1,3,0,2]}",{"A":{"x":106,"y":167},"B":{"x":290,"y":144},"type":1},{"diem":2,"A":{"x":168,"y":155},"B":{"x":242,"y":102},"c":2,"type":2},{"type":1,"edge1":19,"edge2":13,"dv":1,"goc":7,"ngon":2},{"A":{"x":40,"y":192},"B":{"x":373,"y":111},"c":4,"edges":[13,20],"type":0,"dv":2,"diem":6}]
[[1],[1,2],"91","S;I;N;H;O;C","2","64","5^3","[\"2\"]","[\"2\"]",[1],[0],"6","33"]