Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 9

Tập hợp, lũy thừa, điểm, đường thẳng

00:00

Điểm cao:

Hồ Nguyễn Minh Nhật
12 điểm
Lê Thanh Trí
12 điểm
ehhujwq
12 điểm
dcnuejrk
12 điểm
hama baki
12 điểm

Có 2315 người đã làm bài

[{"id":0,"list":[17,14,15,20,12],"check":13,"setId":0},{"type":1,"a":34,"b":44,"setId":0},{"type":2,"a":15,"b":34,"setId":2},{"id":3},{"id":1,"list":[4,17,12],"setId":1},{"base":2,"power":1},{"base":7,"power":5},"{\"js\":\"p.t=2;p.s=2;\",\"order\":[1,2,0]}","{\"js\":\"\",\"order\":[1,3,0,2]}",{"A":{"x":112,"y":142},"B":{"x":300,"y":130},"type":0},{"diem":7,"A":{"x":159,"y":171},"B":{"x":250,"y":114},"c":1,"type":2},{"type":1,"edge1":19,"edge2":25,"dv":0,"goc":1,"ngon":2},{"A":{"x":48,"y":151},"B":{"x":357,"y":111},"c":6,"edges":[18,12],"type":1,"dv":0,"diem":4}]
[[1],[1,2],"19","H;O;A;C","3","2","7^5","[\"2\"]","[\"2\"]",[0],[0],"6","12"]