Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 9

Tập hợp, lũy thừa, điểm, đường thẳng

00:00

Điểm cao:

Hồ Nguyễn Minh Nhật
12 điểm
Lê Thanh Trí
12 điểm
ehhujwq
12 điểm
dcnuejrk
12 điểm
hama baki
12 điểm

Có 2321 người đã làm bài

[{"id":1,"list":[8,19,15,9,18],"check":16,"setId":1},{"type":3,"a":4,"setId":2},{"type":5,"b":157,"setId":1},{"id":4},{"id":0,"list":[11,3],"setId":3},{"base":5,"power":2},{"base":5,"power":8},"{\"js\":\"p.t=0;p.s=1;\",\"order\":[2,1,0]}","{\"js\":\"\",\"order\":[3,1,2,0]}",{"A":{"x":116,"y":145},"B":{"x":296,"y":148},"type":2},{"diem":1,"A":{"x":155,"y":131},"B":{"x":240,"y":186},"c":2,"type":2},{"type":1,"edge1":16,"edge2":11,"dv":0,"goc":5,"ngon":5},{"A":{"x":41,"y":167},"B":{"x":376,"y":110},"c":4,"edges":[13,20],"type":1,"dv":1,"diem":5}]
[[1],[0,3],"158","D,A,O,T","2","25","5^8","[\"2\"]","[\"2\"]",[2],[0],"5","20"]