Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 9

Tập hợp, lũy thừa, điểm, đường thẳng

00:00

Điểm cao:

Hồ Nguyễn Minh Nhật
12 điểm
Lê Thanh Trí
12 điểm
ehhujwq
12 điểm
dcnuejrk
12 điểm
hama baki
12 điểm

Có 2316 người đã làm bài

[{"id":1,"list":[18,20,15,10,17],"check":6,"setId":4},{"type":2,"a":3,"setId":2},{"type":3,"a":31,"b":77,"setId":1},{"id":2},{"id":1,"list":[16,18,14,4,2,20,19],"setId":2},{"base":2,"power":1},{"base":5,"power":9},"{\"js\":\"p.t=3;p.s=0;\",\"order\":[2,0,1]}","{\"js\":\"\",\"order\":[2,3,1,0]}",{"A":{"x":116,"y":148},"B":{"x":299,"y":163},"type":1},{"diem":2,"A":{"x":160,"y":173},"B":{"x":238,"y":110},"c":1,"type":1},{"type":0,"edge1":18,"edge2":18,"dv":0,"goc":0,"ngon":5},{"A":{"x":23,"y":151},"B":{"x":360,"y":114},"c":5,"edges":[16,16],"type":0,"dv":1,"diem":7}]
[[1],[1,2],"46","S,I,N,H,O,C","7","2","5^9","[\"2\"]","[\"2\"]",[1],[1],"36","32"]