Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 9

Tập hợp, lũy thừa, điểm, đường thẳng

00:00

Điểm cao:

Hồ Nguyễn Minh Nhật
12 điểm
Lê Thanh Trí
12 điểm
ehhujwq
12 điểm
dcnuejrk
12 điểm
hama baki
12 điểm

Có 2330 người đã làm bài

[{"id":1,"list":[17,10,19,18,15,20],"check":9,"setId":1},{"type":2,"a":9,"setId":3},{"type":3,"a":0,"b":38,"setId":1},{"id":4},{"id":1,"list":[11,18,16,20],"setId":0},{"base":8,"power":2},{"base":23,"power":9},"{\"js\":\"p.t=3;p.s=2;\",\"order\":[0,2,1]}","{\"js\":\"\",\"order\":[0,1,3,2]}",{"A":{"x":112,"y":169},"B":{"x":307,"y":134},"type":2},{"diem":7,"A":{"x":165,"y":150},"B":{"x":236,"y":111},"c":2,"type":1},{"type":1,"edge1":15,"edge2":21,"dv":0,"goc":2,"ngon":4},{"A":{"x":25,"y":171},"B":{"x":369,"y":115},"c":5,"edges":[17,17],"type":2,"dv":1,"diem":1}]
[[1],[1,2],"38","d,a,o,t","4","64","23^9","[\"2\"]","[\"2\"]",[2],[1],"6","17"]