Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 9

Tập hợp, lũy thừa, điểm, đường thẳng

00:00

Điểm cao:

Hồ Nguyễn Minh Nhật
12 điểm
Lê Thanh Trí
12 điểm
ehhujwq
12 điểm
dcnuejrk
12 điểm
hama baki
12 điểm

Có 2324 người đã làm bài

[{"id":1,"list":[19,17,14,18,20,16,13],"check":17,"setId":1},{"type":1,"a":18,"b":26,"setId":4},{"type":3,"a":28,"b":114,"setId":1},{"id":4},{"id":0,"list":[11,16,18,20,19,17],"setId":3},{"base":6,"power":2},{"base":3,"power":8},"{\"js\":\"p.t=4;p.s=2;\",\"order\":[0,2,1]}","{\"js\":\"\",\"order\":[0,2,3,1]}",{"A":{"x":105,"y":139},"B":{"x":305,"y":177},"type":2},{"diem":1,"A":{"x":151,"y":133},"B":{"x":249,"y":183},"c":1,"type":2},{"type":0,"edge1":11,"edge2":7,"dv":1,"goc":0,"ngon":4},{"A":{"x":57,"y":157},"B":{"x":344,"y":103},"c":6,"edges":[17,11],"type":0,"dv":1,"diem":1}]
[[0],[1,2],"86","D;A;O;T","6","36","3^8","[\"2\"]","[\"2\"]",[2],[0],"18","28"]