Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 9

Tập hợp, lũy thừa, điểm, đường thẳng

00:00

Điểm cao:

Hồ Nguyễn Minh Nhật
12 điểm
Lê Thanh Trí
12 điểm
ehhujwq
12 điểm
dcnuejrk
12 điểm
hama baki
12 điểm

Có 2318 người đã làm bài

[{"id":1,"list":[14,18,20,17],"check":8,"setId":1},{"type":2,"a":1,"setId":2},{"type":0,"a":83,"b":152,"setId":2},{"id":4},{"id":1,"list":[20,18,15,13,17,19],"setId":1},{"base":1,"power":3},{"base":17,"power":5},"{\"js\":\"p.t=1;p.s=2;\",\"order\":[1,2,0]}","{\"js\":\"\",\"order\":[0,1,2,3]}",{"A":{"x":104,"y":147},"B":{"x":310,"y":166},"type":2},{"diem":2,"A":{"x":158,"y":179},"B":{"x":247,"y":111},"c":1,"type":0},{"type":0,"edge1":6,"edge2":17,"dv":1,"goc":4,"ngon":1},{"A":{"x":27,"y":152},"B":{"x":343,"y":101},"c":6,"edges":[19,12],"type":2,"dv":0,"diem":1}]
[[1],[1,2],"70","d,a,o,t","6","1","17^5","[\"2\"]","[\"2\"]",[2],"D","23","19"]