Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 9

Tập hợp, lũy thừa, điểm, đường thẳng

00:00

Điểm cao:

Hồ Nguyễn Minh Nhật
12 điểm
Lê Thanh Trí
12 điểm
ehhujwq
12 điểm
dcnuejrk
12 điểm
hama baki
12 điểm

Có 2324 người đã làm bài

[{"id":0,"list":[20,14,18,10,19],"check":19,"setId":2},{"type":2,"a":1,"setId":2},{"type":2,"a":10,"b":71,"setId":3},{"id":3},{"id":0,"list":[3,8],"setId":1},{"base":0,"power":4},{"base":3,"power":4},"{\"js\":\"p.t=1;p.s=2;\",\"order\":[1,0,2]}","{\"js\":\"\",\"order\":[1,3,2,0]}",{"A":{"x":120,"y":174},"B":{"x":308,"y":152},"type":1},{"diem":5,"A":{"x":158,"y":155},"B":{"x":248,"y":111},"c":2,"type":1},{"type":1,"edge1":18,"edge2":24,"dv":0,"goc":6,"ngon":0},{"A":{"x":33,"y":123},"B":{"x":345,"y":189},"c":7,"edges":[22,9],"type":2,"dv":1,"diem":5}]
[[0],[1,2],"61","H,O,A,C","2","0","3^4","[\"2\"]","[\"2\"]",[1],[1],"6","22"]