Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 9

Tập hợp, lũy thừa, điểm, đường thẳng

00:00

Điểm cao:

Hồ Nguyễn Minh Nhật
12 điểm
Lê Thanh Trí
12 điểm
ehhujwq
12 điểm
dcnuejrk
12 điểm
hama baki
12 điểm

Có 2321 người đã làm bài

[{"id":0,"list":[19,5,12,17,3,16,14],"check":17,"setId":3},{"type":1,"a":39,"b":44,"setId":3},{"type":3,"a":68,"b":139,"setId":2},{"id":1},{"id":0,"list":[20,13,10],"setId":1},{"base":4,"power":3},{"base":3,"power":7},"{\"js\":\"p.t=2;p.s=0;\",\"order\":[0,2,1]}","{\"js\":\"\",\"order\":[1,0,3,2]}",{"A":{"x":105,"y":168},"B":{"x":307,"y":147},"type":1},{"diem":5,"A":{"x":154,"y":125},"B":{"x":233,"y":193},"c":2,"type":2},{"type":0,"edge1":9,"edge2":15,"dv":1,"goc":7,"ngon":2},{"A":{"x":23,"y":146},"B":{"x":342,"y":186},"c":4,"edges":[12,19],"type":1,"dv":0,"diem":5}]
[[0],[1,2],"71","H;O;C;I;M;N","3","64","3^7","[\"2\"]","[\"2\"]",[1],[0],"24","19"]