Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 9

Tập hợp, lũy thừa, điểm, đường thẳng

00:00

Điểm cao:

Hồ Nguyễn Minh Nhật
12 điểm
Lê Thanh Trí
12 điểm
ehhujwq
12 điểm
dcnuejrk
12 điểm
hama baki
12 điểm

Có 2321 người đã làm bài

[{"id":0,"list":[11,16,12,18,19],"check":6,"setId":4},{"type":3,"a":4,"setId":3},{"type":0,"a":7,"b":46,"setId":3},{"id":3},{"id":0,"list":[15],"setId":1},{"base":3,"power":3},{"base":7,"power":8},"{\"js\":\"p.t=1;p.s=0;\",\"order\":[2,1,0]}","{\"js\":\"\",\"order\":[1,0,2,3]}",{"A":{"x":113,"y":171},"B":{"x":293,"y":178},"type":3},{"diem":4,"A":{"x":163,"y":149},"B":{"x":240,"y":187},"c":2,"type":2},{"type":0,"edge1":15,"edge2":16,"dv":1,"goc":3,"ngon":2},{"A":{"x":21,"y":164},"B":{"x":369,"y":115},"c":4,"edges":[14,21],"type":0,"dv":1,"diem":5}]
[[1],[0,3],"40","H,O,A,C","1","27","7^8","[\"2\"]","[\"2\"]",[2],[0],"31","35"]