Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 9

Tập hợp, lũy thừa, điểm, đường thẳng

00:00

Điểm cao:

Hồ Nguyễn Minh Nhật
12 điểm
Lê Đăng Khánh
12 điểm
Lê Đăng Khánh
12 điểm
Lê Thanh Trí
12 điểm
Lê Đăng Khánh
12 điểm

Có 2559 người đã làm bài

[{"id":0,"list":[17,18,16,3,20,15],"check":5,"setId":1},{"type":2,"a":3,"setId":3},{"type":4,"b":73,"setId":3},{"id":4},{"id":1,"list":[11,5,13,2,19],"setId":3},{"base":8,"power":1},{"base":17,"power":7},"{\"js\":\"p.t=1;p.s=2;\",\"order\":[0,2,1]}","{\"js\":\"\",\"order\":[3,0,2,1]}",{"A":{"x":106,"y":168},"B":{"x":302,"y":130},"type":3},{"diem":3,"A":{"x":154,"y":164},"B":{"x":231,"y":120},"c":1,"type":2},{"type":0,"edge1":16,"edge2":13,"dv":1,"goc":1,"ngon":2},{"A":{"x":55,"y":164},"B":{"x":353,"y":103},"c":3,"edges":[9,21],"type":2,"dv":0,"diem":6}]
[[1],[1,2],"73","D;A;O;T","5","8","17^7","[\"2\"]","[\"2\"]",[2],[0],"29","9"]