Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 9

Tập hợp, lũy thừa, điểm, đường thẳng

00:00

Điểm cao:

Hồ Nguyễn Minh Nhật
12 điểm
Lê Thanh Trí
12 điểm
ehhujwq
12 điểm
dcnuejrk
12 điểm
hama baki
12 điểm

Có 2347 người đã làm bài

[{"id":0,"list":[16,15,19,17,20],"check":16,"setId":3},{"type":0,"a":67,"b":72,"setId":3},{"type":1,"a":14,"b":31,"setId":1},{"id":3},{"id":0,"list":[19,18,17,16,15,20],"setId":1},{"base":2,"power":5},{"base":11,"power":2},"{\"js\":\"p.t=4;p.s=1;\",\"order\":[1,2,0]}","{\"js\":\"\",\"order\":[1,0,2,3]}",{"A":{"x":115,"y":175},"B":{"x":291,"y":165},"type":0},{"diem":3,"A":{"x":161,"y":159},"B":{"x":237,"y":117},"c":2,"type":1},{"type":1,"edge1":16,"edge2":23,"dv":0,"goc":6,"ngon":5},{"A":{"x":27,"y":153},"B":{"x":344,"y":126},"c":4,"edges":[12,19],"type":1,"dv":2,"diem":6}]
[[0],[0,3],"16","H;O;A;C","6","32","11^2","[\"2\"]","[\"2\"]",[0],[1],"7","19"]