Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 9

Tập hợp, lũy thừa, điểm, đường thẳng

00:00

Điểm cao:

Hồ Nguyễn Minh Nhật
12 điểm
Lê Thanh Trí
12 điểm
ehhujwq
12 điểm
dcnuejrk
12 điểm
hama baki
12 điểm

Có 2316 người đã làm bài

[{"id":1,"list":[20,12,19,16],"check":12,"setId":1},{"type":1,"a":39,"b":48,"setId":0},{"type":4,"b":91,"setId":1},{"id":4},{"id":1,"list":[18,19,15,16,20,7],"setId":1},{"base":7,"power":2},{"base":29,"power":6},"{\"js\":\"p.t=4;p.s=1;\",\"order\":[2,1,0]}","{\"js\":\"\",\"order\":[0,1,3,2]}",{"A":{"x":107,"y":135},"B":{"x":301,"y":154},"type":0},{"diem":5,"A":{"x":151,"y":157},"B":{"x":246,"y":117},"c":2,"type":2},{"type":1,"edge1":19,"edge2":27,"dv":0,"goc":3,"ngon":2},{"A":{"x":35,"y":177},"B":{"x":341,"y":105},"c":5,"edges":[15,15],"type":1,"dv":0,"diem":7}]
[[0],[1,2],"91","D;A;O;T","6","49","29^6","[\"2\"]","[\"2\"]",[0],[0],"8","15"]