Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 9

Tập hợp, lũy thừa, điểm, đường thẳng

00:00

Điểm cao:

Hồ Nguyễn Minh Nhật
12 điểm
Lê Thanh Trí
12 điểm
ehhujwq
12 điểm
dcnuejrk
12 điểm
hama baki
12 điểm

Có 2347 người đã làm bài

[{"id":1,"list":[0,17,20,19,16],"check":16,"setId":2},{"type":0,"a":5,"b":9,"setId":1},{"type":5,"b":51,"setId":2},{"id":4},{"id":1,"list":[19],"setId":4},{"base":2,"power":1},{"base":3,"power":8},"{\"js\":\"p.t=4;p.s=2;\",\"order\":[1,2,0]}","{\"js\":\"\",\"order\":[1,2,0,3]}",{"A":{"x":107,"y":170},"B":{"x":300,"y":173},"type":0},{"diem":4,"A":{"x":154,"y":135},"B":{"x":233,"y":197},"c":1,"type":1},{"type":1,"edge1":16,"edge2":11,"dv":1,"goc":5,"ngon":1},{"A":{"x":38,"y":132},"B":{"x":369,"y":173},"c":3,"edges":[10,23],"type":1,"dv":2,"diem":0}]
[[0],[0,3],"52","D,A,O,T","1","2","3^8","[\"2\"]","[\"2\"]",[0],[1],"5","23"]