Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 9

Tập hợp, lũy thừa, điểm, đường thẳng

00:00

Điểm cao:

Hồ Nguyễn Minh Nhật
12 điểm
Lê Thanh Trí
12 điểm
ehhujwq
12 điểm
dcnuejrk
12 điểm
hama baki
12 điểm

Có 2324 người đã làm bài

[{"id":0,"list":[11,19,14,18,1,20],"check":6,"setId":1},{"type":0,"a":80,"b":86,"setId":2},{"type":2,"a":8,"b":93,"setId":0},{"id":3},{"id":1,"list":[19],"setId":4},{"base":5,"power":2},{"base":11,"power":3},"{\"js\":\"p.t=4;p.s=0;\",\"order\":[1,2,0]}","{\"js\":\"\",\"order\":[1,2,0,3]}",{"A":{"x":118,"y":145},"B":{"x":310,"y":125},"type":1},{"diem":3,"A":{"x":166,"y":170},"B":{"x":247,"y":118},"c":2,"type":1},{"type":1,"edge1":19,"edge2":13,"dv":1,"goc":4,"ngon":5},{"A":{"x":39,"y":154},"B":{"x":354,"y":126},"c":5,"edges":[15,15],"type":0,"dv":2,"diem":6}]
[[1],[0,3],"85","H;O;A;C","1","25","11^3","[\"2\"]","[\"2\"]",[1],[1],"6","30"]