Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 9

Tập hợp, lũy thừa, điểm, đường thẳng

00:00

Điểm cao:

Hồ Nguyễn Minh Nhật
12 điểm
Lê Thanh Trí
12 điểm
ehhujwq
12 điểm
dcnuejrk
12 điểm
hama baki
12 điểm

Có 2318 người đã làm bài

[{"id":1,"list":[14,7,0,16,20],"check":17,"setId":1},{"type":0,"a":87,"b":94,"setId":2},{"type":1,"a":24,"b":101,"setId":1},{"id":4},{"id":0,"list":[17,20,16],"setId":3},{"base":7,"power":2},{"base":29,"power":8},"{\"js\":\"p.t=5;p.s=1;\",\"order\":[2,1,0]}","{\"js\":\"\",\"order\":[0,1,3,2]}",{"A":{"x":104,"y":159},"B":{"x":292,"y":135},"type":1},{"diem":5,"A":{"x":168,"y":158},"B":{"x":246,"y":114},"c":3,"type":0},{"type":1,"edge1":15,"edge2":21,"dv":1,"goc":6,"ngon":4},{"A":{"x":31,"y":174},"B":{"x":348,"y":127},"c":7,"edges":[22,9],"type":1,"dv":2,"diem":1}]
[[1],[0,3],"76","T,A,O,D","3","49","29^8","[\"2\"]","[\"2\"]",[1],"G","6","9"]