Lớp 6 - Kiểm tra tháng 9

Tập hợp, lũy thừa, điểm, đường thẳng

00:00

Điểm cao:

hama baki
12 điểm
hùng đẹp trai
12 điểm
Phạm Thị Thanh Huyền
12 điểm
Trương Mạnh Tuân
12 điểm
Trần Nguyễn Hà My
12 điểm

Có 971 người đã làm bài

[{"id":1,"list":[14,7,0,16,20],"check":17,"setId":1},{"type":0,"a":87,"b":94,"setId":2},{"type":1,"a":24,"b":101,"setId":1},{"id":4},{"id":0,"list":[17,20,16],"setId":3},{"base":7,"power":2},{"base":29,"power":8},"{\"js\":\"p.t=5;p.s=1;\",\"order\":[2,1,0]}","{\"js\":\"\",\"order\":[0,1,3,2]}",{"A":{"x":104,"y":159},"B":{"x":292,"y":135},"type":1},{"diem":5,"A":{"x":168,"y":158},"B":{"x":246,"y":114},"c":3,"type":0},{"type":1,"edge1":15,"edge2":21,"dv":1,"goc":6,"ngon":4},{"A":{"x":31,"y":174},"B":{"x":348,"y":127},"c":7,"edges":[22,9],"type":1,"dv":2,"diem":1}]
[[1],[0,3],"76","T,A,O,D","3","49","29^8","[\"2\"]","[\"2\"]",[1],"G","6","9"]