Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 9

Tập hợp, lũy thừa, điểm, đường thẳng

00:00

Điểm cao:

Hồ Nguyễn Minh Nhật
12 điểm
Lê Thanh Trí
12 điểm
ehhujwq
12 điểm
dcnuejrk
12 điểm
hama baki
12 điểm

Có 2317 người đã làm bài

[{"id":1,"list":[18,13,15,11,20,4],"check":8,"setId":4},{"type":0,"a":68,"b":74,"setId":2},{"type":2,"a":63,"b":115,"setId":2},{"id":4},{"id":0,"list":[18,19],"setId":1},{"base":7,"power":3},{"base":11,"power":8},"{\"js\":\"p.t=1;p.s=2;\",\"order\":[1,0,2]}","{\"js\":\"\",\"order\":[3,2,1,0]}",{"A":{"x":117,"y":167},"B":{"x":302,"y":161},"type":2},{"diem":6,"A":{"x":170,"y":142},"B":{"x":233,"y":195},"c":1,"type":2},{"type":1,"edge1":17,"edge2":12,"dv":0,"goc":0,"ngon":1},{"A":{"x":42,"y":125},"B":{"x":340,"y":182},"c":6,"edges":[18,12],"type":0,"dv":1,"diem":5}]
[[1],[0,3],"52","D,A,O,T","2","343","11^8","[\"2\"]","[\"2\"]",[2],[0],"5","30"]