Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 9

Tập hợp, lũy thừa, điểm, đường thẳng

00:00

Điểm cao:

Hồ Nguyễn Minh Nhật
12 điểm
Lê Thanh Trí
12 điểm
ehhujwq
12 điểm
dcnuejrk
12 điểm
hama baki
12 điểm

Có 2352 người đã làm bài

[{"id":1,"list":[17,9,13,19],"check":3,"setId":3},{"type":0,"a":47,"b":53,"setId":1},{"type":4,"b":190,"setId":1},{"id":2},{"id":1,"list":[18,16],"setId":0},{"base":4,"power":3},{"base":23,"power":2},"{\"js\":\"p.t=3;p.s=2;\",\"order\":[2,1,0]}","{\"js\":\"\",\"order\":[2,1,3,0]}",{"A":{"x":117,"y":130},"B":{"x":307,"y":165},"type":3},{"diem":5,"A":{"x":161,"y":137},"B":{"x":239,"y":196},"c":2,"type":1},{"type":0,"edge1":13,"edge2":13,"dv":0,"goc":2,"ngon":2},{"A":{"x":49,"y":171},"B":{"x":357,"y":121},"c":6,"edges":[18,12],"type":1,"dv":1,"diem":1}]
[[1],[0,3],"190","S;I;N;H;O;C","2","64","23^2","[\"2\"]","[\"2\"]",[2],[1],"26","12"]